Saxophonsection SWR Big Band mit Sammy Nestico 2004

9.jpg